Sayı | Ausgabe: 259, 10.05.2023 | Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 07.06.2023

15.12.2020

İki kültür arasında yetişen ve özellikle annesi Alman, Avusturyalı veya Avrupalı ve babası Türk veya tersi olan bazı insanlar din olarak  Hristiyanlıkla İslamiyeti eşit olarak görüyorlar. Akademik çevrelerde de dinden uzak olan kesim  kiliseye gidip ayine katılmakla, camiye gidip namaz kılmayı aynı kefeye koyuyor.İki kültür arasında yetişen ve özellikle annesi Alman, Avusturyalı veya Avrupalı ve babası Türk veya tersi olan bazı insanlar din olarak  Hristiyanlıkla İslamiyeti eşit olarak görüyorlar. Akademik çevrelerde de dinden uzak olan kesim  kiliseye gidip ayine katılmakla, camiye gidip namaz kılmayı aynı kefeye koyuyor.
Şimdi dinlerin başlangıcına bir göz atalım. Kainatı ve tüm canlı ve cansız varlıkları  yaratan yüce Allah ın insanı başıboş bırakacağı düşünülemezdi. Bunun için ilk yarattığı insanı da kendine elçi tayin etmiş ve onun aracılığı ile emir ve yasaklarını kullarına bildirmiştir. Daha sonra insanlar çoğalıp değişik bölgelere yayılınca yine onların içinden peygamberler seçip onlara göndermiştir. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem den son peygamber Hz. Muhammed e kadar yüz binlerce peygamber gelmiş ve Allah ın emirlerini insanlara bildirmişlerdir. İslam dini kendisinden önce gelen semavi dinleri ve onların peygamberlerinin hepsini tasdik etmiştir. Kutsal kitapların ve peygamberlerin tamamına inanmak imanın şartları arasındadır. Yani İslamiyet en son dindir, Hz. Muhammed de en son peygamberdir. Yani İslam inancına göre şu anda yaşayan müslümanlar şayet 1600 sene önce dünyaya gelselerdi müslüman olmayacaklardı, çünkü İslam dini henüz ortaya çıkmamıştı. Hz. Adem den bugüne dek  içinde yaşadığımız dünyanın çehresi çok değişti. Her geçen nesil insanlığın hayatına yenilikler  getirdi. İcatlar, keşifler peş peşe geldi ve her yeni gün insanları değiştirdi. İnsanlar dünyanın değişik yerlerine dağıldılar, her geçen gün çoğaldılar ve yeni yeni medeniyetler kurdular. Bu bağlamda semavi dinlerin özü aynı kalmakla birlikte içerikleri genişledi.Günümüzde her dinin değişik kişiler tarafından farklı yorumları bulunmaktadır. Örneğin İslam dininde Hz. Ömer elindeki Kuran ile adalet dağıtmış buna mukabil Yezid aynı yüce kitap adına insanlara zulmetmiş ve Hz. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin in kafasını kestirmiştir.İslam dininde en önemli konu Allah ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Tüm peygamberler Allah ı tanıtmak için gelmişlerdir. Kul ile Allah arasında bir aracı yoktur. Cennet ve cehennem Allah a aittir. Doğuşta herkes günahsızdır. Allah ın dışında her şey yaratılmıştır. Hiçbir ırkın diğerine karşı üstünlüğü yoktur. Ancak takva sahibi olanlar üstündür.
Hristiyanlığın merkezinde Hz. İsa vardır. O bir insandır, Allah ın emirlerini insanlara taşıyan bir elçidir. Ama Hristiyanlar ona Tanrının oğlu veya bizzat ete, kemiğe bürünmüş Tanrı gözüyle bakarlar. Allah ile kul  arasında aracılık yapan bir ruhban sınıfı vardır. İnsanlar doğuştan günahkardır, papazlara günahları affetme yetkisi verilmiştir. Hristiyanlar kiliseleri heykellerle doldurmuşlardır, bunun arkasında zamandan ve mekandan münezzeh olan Allah ı elle tutulabilir, gözle görülebilir şekle getirerek maddeye indirgeme düşüncesi vardır.Yahudilik te doğuştan Yahudi olma inancı vardır. Yani insanlar sonradan Yahudi olamazlar, Yahudi olmak için en az Yahudi bir anneden doğmak şarttır. Bu da dini bir ırkçılığı doğurmaktadır. Diğer taraftan Yahudiler kendileri için mübah gördüklerini diğer ırklar için mübah görmezler. Kendilerini üstün bir ırk olarak görürler ve tüm insanların kendilerine hizmet etmek için yaratıldıklarına inanırlar. Kendi aralarında faiz alıp vermezler ama başka milletleri ezmek için onlardan almayı caiz görürler. Bunun yanında Yahudilikteki 10 emir küçük farklılıklarla Hristiyanlıkta ve İslamiyette de mevcuttur.*Tanrın Rab bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla sevecek, başka  Tanrılara  tapmayacaksın
*Put yapmayacaksın*Tanrı nın ismini kötüye kullanmayacaksın*Cumartesi gününü kutsal gün yapacaksın (Haftada 6 gün çalışacak yedinci gün hiçbir iş yapmayacaksın)*Annene ve babana saygı göstereceksin*Komşunu kendin gibi sevecek, adam öldürmeyeceksin*Zina etmeyeceksin*Yalan söylemeyeceksin* Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksinSemavi dinler birbirlerinin devamı niteliğinde oldukları için ve aynı ilahi kaynaktan beslendiklerinden dolayı  ortak değerlerin olması normaldir. 
Kısas, göze göz, dişe diş Kuranda ve Tevratta geçmektedir. 
Kuran ı Kerim bize Yahudiliğin ve Hristiyanlığın Allah tarafından gönderilen dinler olduğunu ancak zamanla tahrif olduklarını bildirmektedir. İslamiyet de bu dinlerin devamı niteliğindedir. 
Yahudilik  bugün bir din midir, yoksa bir ırk mıdır anlaşılamamıştır (din seçme hakkı yoktur, doğuştan Yahudi olmak gerekir). Diğer tarafta Hristiyanlıkta bir yanağına tokat yediğinde diğer yanağını çevir prensibi mevcuttur. İslamiyette ne başkasına zulm etmek ne de yapılan zulme baş eğmek vardır. Prensipleri kendi içinde tutarlıdır ve insan doğasına ters düşen bir prensip yoktur. Allah katında geçerli olan tek ve en son  din İslamdır.

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren